Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Tuesday, June 8, 2010

Jadual Spesifikasi Ujian

Ia menghuraikan aspek-aspek pencapaian yang hendak diukur serta
memberikan panduan untuk mendapatkan satu sampel item-item soalan

Kepentingan JSU
􀀹 Dapat mengelakkan ujian yang dibina secara sembarangan dan dapat
dilakukan secara terancang dan rapi.
􀀹 Dalam JSU, bilangan soalan bagi sesuatu tajuk diberi berdasarkan
pentingnya tajuk atau objektif pelajaran
􀀹 Akan menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian.
􀀹Membolehkan ujian yang sama dibina oleh orang lain.
􀀹 Dapat menstabilkan taraf dan aras kesukaran ujian dari setahun ke
setahun.
􀀹 Perbandingan dapat dibuat di antara satu ujian dengan ujian yang lain

No comments:

Post a Comment