Internet Adalah Medium Pengetahuan Masa Kini

Tuesday, June 26, 2012

Kemahiran Maklumat Pelajar STPM


Kemahiran Maklumat sangat penting kepada pelajar pra universiti (STPM). Tugasan kerja kursus  memerlukan pelajar mencari maklumat yang terperinci. Antara objektif kerja kursus yang wajib dilakukan oleh para pelajar pra universiti adalah untuk menilai keupayaan pelajar dalam aspek kemahiran kognitif, kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah (soft skills).

Kemahiran Kognitif merujuk kepada:
·         Mengenal pasti dan menghuraikan masalah serta mencadangkan langkah penyelesaian.
·         Mengaplikasi teori dan kaedah yang diajar di dalam bilik kulih dengan tugasan yang diberikan.
·         Mentafsir, mensintesis dan merumus data serta maklumat berkaitan dengan isu yang dikaji.

Kemahiran Manipulatif merujuk kepada:
·         Mencari dan mengumpul pelbagai jenis data atau maklumat dari pelbagai sumber.
·         Membuat pemerhatian, merekod, menemu bual dan kaji selidik.
·         Mendapat maklumat melalui kajian literatur.
·         Mempersembahkan data dan maklumat yang diperoleh dalam bentuk grafik, jadual, carta dan tulisan.

Kemahiran Insaniah (Soft Skills) merujuk kepada:
·         Boleh berkomunikasi secara lisan dan tulisan.
·         Berkebolehan untuk bekerjasama dalam kumpulan, mengorganisasi tugas, dan bekerja sebagai satu pasukan.
·         Berupaya menyelesaikan masalah.
·         Berkebolehan menjalankan kajian secara jujur, amanah dan beretika.
·         Berupaya meningkatkan keyakinan diri dan bermotivasi.

Sumber: Wang Hong keng, Mohammed Hashim, Goh Xuan Hui
                Teks STPM Pengajian Am, Penggal 1, Pelangi 2012

No comments:

Post a Comment